રામદેવ સમાણા રણછોડ રાયમાં – RAMDEV SAMANA RANCHOD RAI MA || Jeet Pandya || Ramapir New Song – Bhajan

Studio Geetanjali Presents :-

#ramapir #ramapirsong #newsong #newvideo #jeetpandya #ramdevpeer #babari #ramapirnasapna #ajmalrajanasapna #ranchodray #studiogeetanjali

Album :- RAMDEV SAMANA RANCHOD RAI MA – રામદેવ સમાણા રણછોડ રાયમાં
Song :- RAMDEV SAMANA RANCHOD RAI MA – રામદેવ સમાણા રણછોડ રાયમાં
Singer :- Jeet Pandya
Artist :- Sanjay Nayak , Jiganesh Chauhan , Hemali Gohil , Om Gohil , Harsidhdhi Parmar
Camera Man :- Satish Vadukar , Amit Solanki
Editing :- Satish Vadukar ( Rajkot )
Recording :- Master Studio ( Anand )
Lyrics :- Ashwin Gohil , Jeet Pandya
Producer :- Ashwin Gohil
Label :- Studio Geetanjali

Facebook :-
Youtube :-https://www.youtube.com/channel/UCayOnLT69x384dSk-QaSTVg

Ramapir Song :-
Ramapir Ke Ghodliyo Lai Dyo Maa – રામાપીર કે ઘોડલીયો લઈ દયો માં || Kajal Budheliya || Geetanjali

Ramapir Super Hit Song Play List :-
Kajal Budheliya :-
https://youtube.com/playlist?list=PLhEeooJpAHye-HNLPUTkt5s8GH1upV1wt
Kajal Patel :-
https://youtube.com/playlist?list=PLhEeooJpAHyeUG5nw5PUGEkprUQ0VLxoL
Gagan Jethava :-

https://youtube.com/playlist?list=PLhEeooJpAHydvILJRp_oEMVtuVU0O8gM1
Jeet Pandya :-

Ramapir Ni Aarti – https://youtu.be/W07VpMIDElA

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp chat